Jaarverslag 2012

Over Angel’s Garden

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007. Het is onze missie om de groep gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen wal en schip vallen te helpen. Voor deze jongeren is er nog geen dag, nacht en weekendopvang, waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn beperkt in hun sociale contacten, daarom wilt Angel’s Garden hen een opvang bieden om ze uit hun isolement te halen.

Stichting Angel’s Garden Nederland en Stichting Angel’s Garden Suriname is 1 stichting met 2 locaties.
Binnenkort wordt de ANBI registratie op de website geplaatst.

Dit jaarverslag is op 3 januari 2013 goed gekeurd door het bestuur van Angel’s Garden.

Bestuur en vergaderingen

  Het bestuur van Angel’s Garden is in 2012 negen keer bijeengekomen.

Overzicht belangrijke gebeurtenissen

Suriname

 • Zakelijk bezoek Suriname

Zoelaiga Herfst (voorzitter Angel’s Garden) is tijdens haar bezoek in Suriname aanwezig geweest bij enkele metingen voor een perceel voor de stichting.

 • Districtcommissaris van Commewijne Ingrid Karta-Bink

De districtscommissaris (DC) van Commewijne Ingrid Karta-Bink draagt Angel’s Garden nog steeds een warm hart toe en beloofde alles te doen wat in haar macht ligt om de stichting te helpen bij de realisering van haar doelen. De district Commissaris heeft bovendien Zoelaiga Herfst in contact gebracht met de Parlementariër Jenny Warsodikromo. Jenny Warsodikromo is enthousiast over de stichting en heeft ook beloofd zich in te zetten voor Angel’s Garden.

 • Mevrouw Brons van Huize Bathaljada

Tijdens het bezoek van Zoelaiga Herfst aan Suriname stond er een kennismakingsgesprek met Huize Bathaljada in Paramaribo op het programma. De aanwezigen namens Huize Bataljada waren de directeur, mevrouw de Groot, mevrouw Brons (raad van bestuur) de voorzitter van Angel’s Garden Nederland en de penningmeester van Angel’s Garden Suriname. Het was een vruchtbaar gesprek, waarin een samenwerking in de toekomst werd afgetast. De voorzitter van Angel’s Garden heeft benadrukt geen concurrent te zijn en er de voorkeur aan te geven op een efficiënte manier te willen samenwerken met andere tehuizen in Suriname.

 • Suriprof (Nederland)

In Paramaribo vond er een korte ontmoeting plaats tussen Zoelaiga Herfst en de voorzitter van de Suriprofs, Stanley Menzo. De Suriprofs ondersteunen projecten ten behoeve van kinderen en jongeren die in Suriname in een moeilijke situatie verkeren. De jongeren die in de toekomst bij Angel’s Garden zullen worden ondergebracht vallen onder de doelgroep die de suriprofs beoogd te helpen, waardoor het van belang was voor Angel’s Garden om een gesprek met deze stichting aan te gaan. De heer Menso heeft tijdens dit gesprek de aanvraag procedure voor subsidie aan de voorzitter van Angel’s Garden uitgelegd en er is afgesproken dat de beide stichtingen contact met elkaar zullen onderhouden.

 • Mevrouw Cost (Agis zorgverzekeringen) coördinator buitenland>

Tussen mevrouw Cost, de penningmeester Angel’s Garden Suriname (Jimmy Wakidin), Jenny Warsodikromo en mevrouw Strijdhafte van het Regionale Ontwikkeling Grond Beheer (ROGB) heeft er in het eerste helft van 2012 een meting plaats gevonden op het hoofdkantoor van de ROGB. Mevrouw Strijdhafte gaf aan dat er nog twee goedkeuringen ontbreken voor toewijzing van een perceel aan de stichting. Een van het Ministerie van Volksgezondheid en een andere van het Ministerie van Sociale zaken. Het bestuur van Angel’s Garden heeft inmiddels deze goedkeuringen aangevraagd. Mevrouw Cost heeft hierop aansluitend aangegeven de gesprekken in Nederland voort te willen zetten met de voorzitter van Angel’s Garden, op het moment dat alle benodigde documenten zijn afgegeven die belangrijk zijn voor het afhandelen van het perceel van Angel’s Garden.

 • Jenny GraanOost

De voorzitter van Angel’s Garden is via de DC van Commewijne in contact gekomen met Jenny GraanOost. Jenny GraanOost is in District Commewijne bezig met een project voor moeilijk lerende kinderen. Het is de bedoeling dat Jenny GraanOost op het perceel naast Angel’s Garden gehuisvest zal worden, waardoor de kans groot is dat er in de toekomst door Angel’s Garden zal worden samengewerkt met deze partij.

Nederland

 • Maagdenhuis te Amsterdam

De directeur van het Maagdenhuis te Amsterdam, de heer de Jong, heeft dit jaar weer nadrukkelijk zijn financiële steun voor het project van Angel’s Garden uitgesproken. Het was ook door toe doen van de heer de Jong dat de voorzitter van Angel’s Garden in contact is gekomen met mevrouw Cost van Agis Zorgverzekeringen.

 • Ontmoeting mevrouw Cost

Er heeft tijdens de tweede helft van 2012 een meeting plaats gevonden tussen mevrouw Cost (Agis zorgverzekeringen), de voorzitter en de vicevoorzitter van Angel’s Garden. Dit gesprek vond plaats op het hoofdkantoor van Agis Zorgverzekeringen. Er werd onder andere gesproken over een eventuele samenwerking met Angel’s Garden. De voorwaarden voor een samenwerking werden op dat moment door mevrouw Cost uitgelegd. Er werd tijdens dit gesprek aan Agis uitgelegd dat Angel’s Garden het mogelijk wil maken voor ouders die in Nederland wonen om ook met hun kind die een beperking heeft met vakantie naar Suriname te gaan. Hierbij werd besproken dat ouders die verzekerd zijn bij Agis zeker in aanmerking zullen komen voor opvang bij Angel’s Garden. Ouders die niet bij Agis zorgverzekeringen verzekerd zijn, maar wel een ABWZ hebben zouden ook gebruik kunnen maken van opvang van hun kind. Ten slotte is afgesproken met mevrouw Cost, dat zij door de voorzitter van Angel’s Garden op de hoogte zal worden gehouden over de verdere ontwikkelingen rond het verkrijgen van het perceel in Suriname.

Website

 • Angel’s garden heeft een eigen logo dat nu inmiddels op de website is geplaatst.

Activiteiten

Het bestuur van Angel’s Garden heeft door een te kort aan gemotiveerde vrijwilligers de geplande activiteiten niet kunnen uitvoeren. Er waren aanvankelijk drie vrijwilligers via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) binnengehaald, maar het bleek achteraf dat het allemaal mensen zijn met een uitkering die als het ware door het UWV waren gedwongen om vrijwilligerswerk te doen. Door deze dwang waren de vrijwilligers nauwelijks gemotiveerd, waardoor ze weer snel zijn vertrokken. Er word nu gezocht naar gemotiveerde krachten die het echt leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen. In Suriname is er een vrijwilliger binnengehaald in de persoon van Chantal Dwarkasing. Zij is werkzaam voor een reisorganisatie in Paramaribo en ze heeft aangeboden zich te willen bezig houden met fondsenwerving voor Angel’s Garden.

Donaties

Ronald Roorda (Capital Impact)
De heer Roorda blijft zijn financiële steun aan het project uitspreken, omdat hij Angel’s Garden nog steeds een warm hart toedraagt. Hij wil de stichting zoveel mogelijk helpen haar doelen te realiseren. De procedure rond het afhandelen van het perceel houdt de heer Roorda nauwlettend in de gaten.

De voorzitter is er verder niet aan toegekomen om contact op te nemen met de bank in verband met het aanvragen van machtigingsformulieren voor donaties. In het komend bestuursjaar staat dit aandachtspunt hoog op de agenda.

Subsidies

Er is vanuit het bestuur van Angel’s Garden contact geweest met mevrouw Artist van het Skanfonds Suriname. Tijdens dit gesprek werd de gewijzigde subsidie aanvraagprocedure uitgelegd aan de voorzitter van Angel’s Garden. Het bestuur van Angel’s Garden Suriname is door andere werkzaamheden er helaas niet aan toe gekomen een subsidie aanvraag te versturen naar het Skanfonds. In het komend jaar krijgt het bestuur alsnog de gelegenheid om dit te doen. Het bestuur in Nederland heeft bovendien ook het versturen van overige subsidie aanvragen afgehouden, omdat zij eerst de afhandeling van het perceel wil afwachten.

Financiën

Zie Bijlage

Planning 2013

 • Netwerk verbreding
 • Vrijwilligers werven
 • Fondsenwerving
 • Nieuwe kantoor ruimte in Amsterdam
 • Zakelijk bezoek brengen aan Suriname